Ședință de repartizare PRETRANSFER LA CERERE

11.06.2020-ETAJ. 2, SALA DE ȘEDINȚE

ora 9.00-tehnic

ora 9.15 -educatoare

ora 9.30-consilieri profesori

ora 9.35- istorie

ora 9.45 -limbi moderne

ora 10.00 -fizică-chimie

ora 10.05 -matematică

ora 10.15 -învățători

ora 10.30 -religie ortodoxă

ora 10.45-educație fizică și sport, educație muzicală

ora 11.00 restul disciplinelor îngrijire nu se regăsesc anterior

I. Punctajele cadrelor didactice ce și-au depus la ISJ Mehedinți pentru pretransfer cerere

Eventualele contestații se depun până la datele din 09.06.2020, ora 16.30

În ședința consiliului de administrație din 10.06.2020, punctajul dnei Zabet Cristiana nu s-a modificat, urmare a soluționării contestației depuse în data de 09.06.2020 în vedere reanalizării punctajului acordat de către consiliul consultativ la disciplina educație fizică și sport.

II.Lista cadrelor didactice ce și-au depus la ISJ MH în modificarea repartizării în artă a prevederilor bazelor. 93 ^ 1 din LEN:

1.Crețan Maria Raluca -lb. engleză-pip farmacie

2.Crăciunescu Gabriel-învățător

3.Rada Sorin-religie ortodoxă

4.Benghia Alina Mariana-educație fizică și sport

5.Irimia Aurelia Georgiana-lb. engleză

6.Gurgu Alexandra Mioara-lb. franceză

7.Pârvănescu Bianca Alisa-învățător

1. MODEL CERERI:

                       A. PRETRANSFER

                   B. MODIFICARE REPARTIZARE și acord unitate școlară

                      C. SCHIMB DE POSTURI

Dosarele se pot depune si electronic pe e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

2. CALENDAR

a)  reactivarea listei posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate complete și incomplete ; Termen: 29 mai 2020

b) transmite prințesă electronică, unităților de învățare, o cerere însoțite de buletin / carte de identitate / adeverință de identitate, documentează doveditoare despre schimbarea numelui, dacă este cazul, pentru fiecare cadru didactic angajează un contract individual de muncă pe cote de viabilitare a postului / catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-învățare-evaluare completă, conform deciziilor de repartizare pe post / catedră și solicită modificarea repartizării; Perioada: 29 mai-3 iunie 2020

c) depunerea, inspecția școlare, a cererilor, însoțite de documente menționate în toate, de către:

       (i) îngrijirea cadrelor didactice solicită pretransfer prin schimb de posturi / catedre, respectiv pretransfer la cerere;

       (ii) didactica cadrelor angajează cu contract individual de muncă pe cîte o viabilitare a postului / catedrei, cărora nu poate să constituie normă didactică de predare-învățare-evaluare completă, conform deciziilor de repartizare pe post / catedră și solicită modificarea repartizării;

d) verificarea și îmbunătățirea rezoluției depuse pentru mobilizarea unei personalități didactice personale despre învățământul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului școlar; Perioada: 29 mai-4 iunie 2020

e) Afișarea, avizierul și pagina web a inspectoratului școlar, a:

         (i) listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat modificarea repartizării, cu precizarea următoarelor informaţii: studiile, postul didactic/catedra pe care sunt angajate, localitatea de domiciliu, rezultatele obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la care au participat, gradul didactic, nota/media obţinută la gradul didactic, media de departajare calculată conform anexei nr. 15, media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice, avizele şi atestatele dobândite, calificativele obţinute în ultimii 2 ani școlari încheiați și calificativul parțial în anul școlar în curs şi sancţiunile disciplinare în ultimii 2 ani școlari încheiați sau pe parcursul anului școlar în curs;

      (ii)listei cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer, cu precizarea studiilor, gradelor didactice, avizelor şi atestatelor acestor cadre didactice, rezultatelor obţinute la probele practice, unităților de învățământ la care sunt titulare aceste cadre didactice, precum și a posturilor didactice/catedrelor pe care aceste cadre didactice sunt titulare, localităţii de domiciliu şi a altor date relevante, conform datelor înregistrate în sistemul informatic; Termen: 5 iunie 2020

f) înregistrarea contestațiilor cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer, la punctajele acordate;

g) organizarea şi desfăşurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului şcolar şi comunicarea rezultatelor; Zilele: 5 şi 9 iunie 2020

h) soluționarea contestațiilor la punctajele acordate în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, afișarea punctajelor finale şi a rezultatelor la probele orale, la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar; Termen: 10 iunie 2020

i) analiza, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice și comunicarea hotărârii cu privire la emiterea/neemiterea acordului de principiu pentru modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei, cu precizarea locului stabilit în ierarhie, ca urmare a aplicării criteriilor de ierarhizare;

j) transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării, Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, a situațiilor de pretransfer în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, pentru emiterea avizului; Termen: 5 iunie 2020

k) înregistrarea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, depuse/transmise de către cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicită modificarea repartizării, la consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ; Zilele: 5 şi 9 iunie 2020

l) soluționarea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicită modificarea repartizării; Termen: 10 iunie 2020

m) soluționarea în ședință de repartizare, în ordine, a:

      (i) cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) din Metodologie, rămase cu norma didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;

     (ii)cererilor cadrelor didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluționată, prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;

     (iii) cererilor de pretransfer prin schimb de posturi, precum şi a cererilor de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei prin schimb de posturi; Termen: 11 iunie 2020

   (iv) cererilor de pretransfer la cerere;

   (v) cererilor privind modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei;

n) înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a cererilor în şedinţele de repartizare; Perioada: 11-15 iunie 2020

o) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar; Termen: 16 iunie 2020

p) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi afişarea acesteia pe pagina web şi la sediile inspectoratelor şcolare; Termen: 17 iunie 2020

q) emiterea și comunicarea decizilor de repartizare. Perioada: 18-26 iunie 2020