În conformitate cu prevederile OMEN nr. 5138 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual,Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ISJ Mehedinți organizează în data de 29.06.2020, ora 14.00 examen de promovare în grad pentru:

1. consilier I AS -compartiment juridic

2. consilier I AS compartiment informatizare

Examenul va consta proba teoretică (juridic)/probă practică (informatizare) sub formă de interviu.

În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

a)cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

b)abilităţi de comunicare;

c)capacitate de sinteză;

d)complexitate, iniţiativă, creativitate.

Proba practică este notată de către membrii comisiei de examinare cu un punctaj de maximum 100 de puncte

Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte

 Candidați:

1. Juridic -Romică ANESCU

2. Informatizare -Victor SEVERINEANU

Comisia de promovare