Data publicării: 26.01.2017     

Comunicat de presă

Astăzi,  26 ianuarie 2017, în sala de ședințe a Colegiului Tehnic  ”Decebal” din Drobeta Turnu-Severin, a avut loc întâlnirea cu directorii unităților de învățământ din județul Mehedinți.

Ordinea de zi stabilită pentru ședința de lucru a cuprins aspecte precum:

-          noutăți ale Ministerului Educației Naționale;

-          prelucrarea OMENCȘ nr. 5739/2016 privind metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2017-2018;

-          precizări privind încheierea situației școlare la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2016-2017;

-          comunicări ale inspectorilor școlari;

-          diverse.

Doamna Inspector Școlar General Mirela Pintea-Enea a solicitat responsabilitate și profesionalism în ceea ce privește desfășurarea în bune condiții a procesului instructiv-educativ: încheierea în condiții optime a situației școlare pe semestrul I al anului școlar 2016-2017, pregătirea simulării pentru examenele de evaluare națională pentru elevii de cls. a VIII-a și bacalaureat,  punerea în aplicare și respectarea planurilor de măsuri adoptate de unitățile de învățământ în vederea înbunătățirii rezultatelor obținute de către elevi la examenele naționale. Totodată, doamna Inspector Școlar General a solicitat ca la stabilirea ofertei de tip CDȘ să fie consultați elevii și părinții, insistând pe existența unei interacțiuni permanente și obligatorii a școlii cu principalii beneficiari.

Domnul Inspector Școlar General Adjunct Cristian Harcău împreună cu domnul Florin Ghiocel, inspector școlar pentru managementul resurselor umane, au adus la cunoștința celor prezenți etapele de mobilitate  din perioada ianuarie-februarie 2017, în conformitate cu Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2017-2018 și  a  Centralizatorului aprobat prin OMEN 3086/2017, în vederea întocmirii proiectelor de încadrare și a anexelor.

Doamna Inspector Școlar General Adjunct Daniela Trancotă a reiterat obiectivele inspecției tematice din luna ianuarie-februarie 2017 și a solicitat directorilor unităților de învățământ să monitorizeze notarea ritmică a elevilor și parcurgerea programei școlare prin asistențe la disciplinele la care se susțin examene naționale.

În încheiere, inspectorii școlari au făcut comunicări pe diverse teme privind: Calendarul cu privire la organizarea și desfășurarea activităților de avizare a proiectelor de programe pentru CDȘ, prelucrarea OMENCȘ 5086/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, OMENCȘ 5805/2016, privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale, punerea în aplicare a măsurilor privind prevenirea abandonului școlar și reducerea absenteismului precum și oportunitățile de accesare a unor proiecte europene.

BIROUL DE COMUNICARE