Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2021-2022, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sau care promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ sesiunea 2021, care au obţinut nota sau media de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2020, 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 şi/sau 2017 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar

Art. 63 (1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după derularea etapelor de mobilitate anterioare se ocupă cu prioritate de cadrele didactice care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2021-2022, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile naţionale, sesiunile 2020, 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 şi/sau 2017 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, iar ulterior nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), care respectă cumulativ şi celelalte condiţii prevăzute la art. 4 alin. (15) şi (18), respectiv la art. 4 alin. (16) şi (18) pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar, cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE, după caz.

(2) În această etapă consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE emit şi acorduri de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2021-2022, pentru posturile didactice/catedrele care se pot vacanta ulterior, respectiv pentru cadrele didactice înscrise la examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2021, care respectă cumulativ celelalte condiţii prevăzute la alin. (1). Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/CMBRAE/CJRAE, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învăţământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare și se soluționează de către consiliul de administrație al unității de învăţământ, în termen de 48 de ore de la înregistrare. Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/CMBRAE/CJRAE privind contestația este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ. Persoana nemulțumită de răspunsul primit la contestație are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente.

(3) Dacă în această etapă un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice se aplică criteriile de departajare prevăzute la art. 4 alin. (17).

CALENDAR

  1. depunerea și înregistrarea la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2021-2022, conform prevederilor art. 63 din Metodologie;Perioada: 14-20 aprilie 2021
  2. discutarea și analizarea de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a cererilor depuse, comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2021-2022, conform prevederilor art. 63 din Metodologie Până la 21 aprilie 2021
  3. reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2021-2022, conform prevederilor art. 63 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate;Perioada: 22-28 aprilie 2021
  4. verificarea și avizarea dosarelor cadrelor didactice de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate; Perioada: 23 aprilie-6 mai 2021emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.
  5. emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare,  Perioada: 7-14 mai 2021

  6. CERERE MODEL