Lista informatiilor de interes public scanat 

 

I. Organizarea şi funcţionarea generală a Inspectoratului Şcolar Judeţean Mehedinți

 

1. Programe şi strategii ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Mehedinți

1.1. Legislatie:
Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011;
Regulamentul cadru de organizare si functionare al inspectoratelor scolare OMECTS 5530/5 oct. 2011, completat si modificat cu OMECS 3400/18 martie 2015;
Legea calitatii nr. 87/2006;
Programul de Guvernare in vigoare;
Regulamentul-cadru de organizare si functionare al Consiliului de administratie al ISJ - OMECTS 5530/5 oct. 2011-Anexa nr. 1;
Regulamentul-cadru de organizare si functionare al Consiliului Consultativ al ISJ – OMECTS 5530/5 oct. 2011-Anexa nr. 2;
Strategii MECS

1.2. Organigrama ISJ Mehedinți

1.3. R.O.I al ISJ Mehedinți

1.4. Programul de audiente al Inspectorilor Scolari Generali; al inspectorilor din organigrama ISJ ; al compartimentelor; date de contact

1.5. Raportul privind starea invatamantului – an scolar 2014-2015

1.6. Planul managerial al ISJ Mehedinți 2015-2016-strategii ale ISJ Mehedinți

1.7. Graficul unic de inspecţie şcolară sem. I si sem. II

 

2. Lista partenerilor Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți și a protocoalelor de colaborare în parteneriat

2.1. Protocoale de colaborare-lista protocoale

2.2. Parteneri: lista partenerilor

 

II. Plan școlarizare, rețea școlară, normare, salarizare, evidență informatizată 

Reţeaua, profilul şi datele de contact ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Mehedinți (invatamant de stat de masa si  special, invatamant particular) ;unitati de invatamant vocational;unitati de invatamant  cu frecventa redusa;unitati de invatamant “A II-a sansa”; unitati de invatamant ce ofera servicii “ Scoala dupa scoala ”(avizate de catre ISJ Mehedinți.

 1. Statistici privind aprobarea/realizarea  planului de şcolarizare 2015-2016;
 2. Normative referitoare la funcţionarea personalului didactic-auxiliar si nedidactic în sistemul de învăţământ;
 3. Metodologii, fişe-tip de evaluare şi rezultate ale concursurilor de acordare a gradaţiilor de merit 2014-2015; metodologia de acordare a gradatiilor de merit a a anului scolar in curs;
 4. Programe  naţionale de sprijin pentru elevi (rechizite scolare gratuite; Euro 200 - pentru achizitionare calculatoare, legislatie, site oficial; manuale scolare in  invatamantul obligatoriu; manuale scolare cls. XI, XII;  bani de liceu; bani pentru scoala  profesionala; laptele si cornul; decontare transport elevi-);

-Legislatia care sustine programele de sprijin;

-Lista beneficiarilor acestor programe in judetul Mehedinți

 

III. Curriculum

 1. Planuri-cadru şi programe şcolare pe discipline de învăţământ;
 2. Lista manualelor avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale;
 3. Structura anului şcolar în curs - OMECS 4496 din 2015 modificat cu OMECS 5079 din 31.08.2015;
 4. Graficul desfăşurării consfătuirilor judeţene/cercurilor metodice  pe discipline si domenii;
 5. Arondarea si desfasurarea cercurilor pedagogice;
 6. Lista profesorilor metodişti şi a membrilor consiliilor consultative; legislatia si reglementarile MECS care sustin activitatea profesorilor metodisti;
 7. Aspecte urmarite in activitatea   de inspecţia speciala/curenta /I.S.G.E.I - OMECS 5547 din 06.10.2015;descriptori de calitate urmariti in acord cu Legea 87/2006; legislatia care sustine aceste activitati-OMECS 5547/06.10.2015; - HG nr.21/10.01.2007 privind standardele nationale de acreditare  si evaluare periodica a unitatilor de invatamant;-HG. Nr.1534/25.11.2008 privind standardele de referinta si indicatorii de performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii  in invatamantul preuniversitar
 8. Regulamente / metodologii şi grafice privind organizarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare; rezultate obtinute la Olimpiadele si concursurile scolare;
 9. Metodologii şi calendare privind organizarea examenelor naţionale -reglementări legale privind admiterea în învăţământul liceal/privind examenul de bacalaureat;
 10. Rezultatele examenelor nationale -an scolar 2014-2015;
 11. Invatamant particular si alternative educationale; legislatia care sustine  aceasta forma de invatamant.
 1. Invatamant pentru minoritati; legislatia care sustine aceasta forma de invatamant.
 2. Invatamant special; legislatia care sustine aceasta forma de invatamant.
 3. Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Mehedinți.

 

IV. Management

IV.1. Management Instutitonal

– Graficul unic de inspecţie şcolară - sem. I si sem. II

-Aspecte urmarite in activitatea de inspecţie tematica/I.S.G.E.I- OMECS 5547 din 06.10.2015 ;

-Descriptori de calitate urmariti, in acord cu Legea 87/2006; legislatia care sustine aceste activitati: HG nr.21/10.01.2007 privind standardele nationale de acreditare  si evaluare periodica a unitatilor de invatamant;-HG. Nr.1534/25.11.2008 privind standardele de referinta si indicatorii de performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii  in invatamantul preuniversitar.

 

IV.2. Resurse umane 

 

IV.3. Dezvoltarea resurselor umane

- Legislatie

- Arondarea si desfasurarea cercurilor pedagogice: sem. I, sem. I

 

IV.4. Activitati extracurriculare;activitati de educatie permanenta-legislatia care sustine aceste activitati; graficul activitatilor.

 

IV.5. Programe şi  proiecte cu finanţare europeană derulate- legislatia care sustine aceste activitati; lista proiectelor in care este implicat ISJ Mehedinți.

 

V. Planificare financiară şi evidenţă contabilă

 1. Situatii financiare ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Mehedinți - 30.09.2017;
 2. Buget 2017
 3. Planul anual de achizitii;
 4. Rezultate ale licitatiilor.

 

VI. AUDIT

-Aspecte urmarite in misiunile de audit;

-Planul anual de audit public intern;

 

VII. Juridic

-portalul instantelor de judecata-portal.just.ro

-echivalari acte studii-lista documentelor necesare;

-Colegiul de disciplina de pe langa ISJ Mehedinți -Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului de disciplina de pe langa ISJ  Mehedinți - OMECTS  3866 din 02.05.2012;

 

VIII. Tehnic

-procedura MECS pentru aprobarea schimbarii de destinatie a imobilelor (constructii,teren) ale unitatilor de invatamant;

-Achizitii prin SEAP–legislatie specifica-OUG 34 din 2006 cu modificarile si completarile ulterioare; notificari ANRMAP;

-acces catre SEAP: www.e-licitatie.ro

Planul anual al achizitiilor ISJ MH 2016

Procedura pentru vizarea actelor de studii si a documentelor scoalare emise de unitatile de invatamant preuniversitar din judetul Mehedinti 

Manual de proceduri privind achizitiile publice

HG 925 din 2006 

 

IX. Secretariat – Registratură

-Program de lucru ; date de contact institutie;

-Lista documentelor necesare eliberarii duplicatelor pentru acte de studii; procedura de urmat.

-Lista documentelor necesare persoanelor care pleaca in strainatate; formulare; procedura de urmat;

-nomenclatorul arhivistic -termene de păstrare a documentelor primite sau elaborate de minister, unităţi şcolare şi alte unităţi subordonate.