1. reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete; 8 aprilie 2021

2. depunerea, la inspectoratele şcolare, a cererilor, însoțite de documentele menţionate în acestea, de către:

 • cadrele didactice care solicită pretransfer, respectiv pretransfer prin schimb de posturi/catedre în baza consimţământului scris;
 • cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră şi solicită modificarea repartizării;
 • verificarea dosarelor depuse și avizarea acestora de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate;

Perioada: 9-14 aprilie 2021

3.   afișarea, la avizierul şi pe pagina web a inspectoratului şcolar, a:

 • listei cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu precizarea localităţii de domiciliu şi a unităţilor de învăţământ la care sunt titulare cadrele didactice care au depus cereri;
 • listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat modificarea repartizării, cu precizarea următoarelor informaţii: studiile, postul/didactic/catedra pe care sunt angajate, localitatea de domiciliul, rezultatele obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la care a participat, gradul didactic, nota/media obţinută la gradul didactic, media de departajare calculată conform anexei nr. 15, media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice, avizele şi atestatele dobândite, calificativele obţinute în ultimii 2 ani școlari încheiați și calificativul parțial în anul școlar în curs şi sancţiunile disciplinare în ultimii 2 ani școlari încheiați sau pe parcursul anului școlar în curs.

Termen: 15 aprilie 2021

4.  înregistrarea contestațiilor cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ la punctajele acordate;

Perioada: 15-16 aprilie 2021

5.  soluționarea contestațiilor la punctajele acordate în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, afișarea punctajelor finale la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;

Termen: 19 aprilie 2021

6. soluționarea în ședință de repartizare, în ordine, a:

 • cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie, rămase cu norma didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;
 • cererilor cadrelor didactice rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată, prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;
 • cererilor de pretransfer şi prin schimb de posturi;
 • cererilor privind modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei şi prin schimb de posturi;

Termen: 26 aprilie 2021

7.  emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare, cu respectarea prevederilor art. 5 alin (5) din Metodologie.

Perioada: 6-14 mai 2021

08.04.2021-Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate

Descarca / Vizualizeaza

 1. reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 30 martie 2021

b. depunerea, înregistrarea cererilor însoțite de documentele justificative la secretariatele unităților de învățământ, analizarea cererilor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și comunicarea acordului/refuzului motivat privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului;

Perioada: 30 martie-2 aprilie 2021

c. transmiterea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei la inspectoratele școlare;

Termen: 6 aprilie 2021

 d. verificarea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe  durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate şi înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele școlare şi remedierea eventualelor abateri constatate de inspectoratul şcolar;

Perioada: 6-7 aprilie 2021

e. soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar şi validarea listelor finale cuprinzând cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei;

Termen: 8 aprilie 2021

f. emiterea și comunicarea deciziilor privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cu respectarea prevederilor art. 5 alin (5) din Metodologie.

Perioada: 9-16 aprilie 2021

CERERE TIP

MODEL ACORD DIRECTOR

Ședința de repartizare pentru completarea normei didactice pe durată determinată/nedeterminată începând cu 01.09.2021 se va organiza în data de 02.03.2021 între orele 9.00-10.00 la sediul ISJ Mehedinți, str. Decebal, Nr. 23, etajul al II-lea, sala de ședințe.

1. CALENDAR

 1. reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete şi afișarea acesteia la inspectoratele școlare;

Termen: 4 martie 2021

b.afișarea, la inspectoratele școlare, a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2021;

Termen: 4 martie 2021

c.afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare;

Termen: 4 martie 2021

d.înregistrarea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate, la inspectoratele şcolare; verificarea și avizarea dosarelor depuse de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate;

Perioada: 5-11 martie 2021

e.afișarea la inspectoratul școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate;

Termen: 15 martie 2021

f.înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate;

Perioada: 15-16 martie 2021

g.soluționarea contestațiilor la punctajele acordate, în consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea punctajelor finale la inspectoratul școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;

Termen: 17 martie 2021

h.soluționarea cererilor de restrângere de activitate în ședință de repartizare;

Termen: 25 martie 2021 -sala de ședințe , etajul al II-lea, sediul ISJ MH, Str. Decebal, nr. 23, între orele 9.00-10.00

i.înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a restrângerilor;

Perioada: 25-26 martie 2021

j.soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar;

Termen: 29 martie 2021

2. LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE

3.CERERE TIP PENTRU SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE ÎNCEPÂND CU 01.09.2021

3.LISTA CADRELOR DIDACTICE AFLATE ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE ÎNCEPÂND CU 01.09.2021-in curs de actualizare-punctaje acordate-eventuale contestatii se depun in perioada 15-16.03.2021 la ISJ MH