Lista cadrelor didactice înscrise pentru etapele de detașare începând cu 01.09.2020

Lista cadrelor didactice înscrise pentru participare la proba scrisă din 29 iulie 2020

Lista cadrelor didactice ce solicită repartizare (sau prelungire CIM) în baza notelor din anii 2014-2019 începând cu 01.09.2019

 OBS. 1.Listele cu cadrele didactice sunt în perioada de actualizare.

2.Eventualele erori vor fi anunțate compartimentului resurse umane din cadrul ISJ MH în vederea remedierii situației până în data de 21.07.2020.

3. Cadrele didactice înscrise pentru prelungire CIM pot participa și la repartizare în boza notelor din anii 2014-2019.

În urma promulgării de către președintele României, Klaus Iohannis, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, a fost aprobat prin ordin de ministru și transmis spre publicare în Monitorul Oficial, Calendarul mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021.

Astfel, în perioada 9-16 iulie 2020, candidații la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar își vor depune dosarele de înscriere la inspectoratele școlare (sau le pot transmite și electronic).

Proba scrisă din cadrul acestui concurs (titularizare) va avea loc în data de 29 iulie 2020, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare în vigoare. Primele rezultate vor fi afișate pe 4 august. Contestațiile vor fi depuse în perioada 4-5 august, iar în data de 11 august vor fi afișate rezultatele finale.

Calendarul complet al mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar este disponibil AICI.

Înscrierile vor avea loc la ISJ Mehedinți (zilnic între orele 10.00-15.00) sau online (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) în perioada 9-16.07.2020

CERERE DE ÎNSCRIERE 2020

FIȘA DE ÎNSCRIERE 2020

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

În conformitate cu prevederile OMEN nr. 5138 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual,Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ISJ Mehedinți organizează în data de 29.06.2020, ora 14.00 examen de promovare în grad pentru:

1. consilier I AS -compartiment juridic

2. consilier I AS compartiment informatizare

Examenul va consta proba teoretică (juridic)/probă practică (informatizare) sub formă de interviu.

În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

a)cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

b)abilităţi de comunicare;

c)capacitate de sinteză;

d)complexitate, iniţiativă, creativitate.

Proba practică este notată de către membrii comisiei de examinare cu un punctaj de maximum 100 de puncte

Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte

 Candidați:

1. Juridic -Romică ANESCU

2. Informatizare -Victor SEVERINEANU

Comisia de promovare

Modificări operate în metodologia de mobilitate a personalului didactic din cauza dinamicii epidemiei de COVID-19:

  • Proba practică și inspecția la clasă nu se vor mai susține, fiind eliminate - pentru anul în curs - prin OUG nr. 70/2020. În schimb, candidații care au studiat într-o altă limbă decât cea în care urmează să se realizeze predarea vor susține și o probă de limbă care va fi evaluată cu calificativul „Admis/Respins”.
  • O altă modificare prevede că documentele de înscriere pentru mobilitate, cât și depunerea contestațiilor pot fi transmise și on-line. Totodată, ședințele de repartizare a posturilor se pot desfășura și on-line.
  • Transferul consimțit și pretransferul între unitățile de învățământ au fost eliminate prin ordonanță de urgență. Aceste etape se vor realiza prin repartizare organizată de către inspectoratele școlare.
  • Etapele de transfer consimțit și de pretransfer la cererea personalului didactic au fost modificate astfel: cadrele didactice își vor depune dosarul de înscriere pentru această etapă la inspectoratele școlare, iar acestea vor organiza repartizarea candidaților.

► Resurse: ordinul de ministru nr. 4.302/21.05.2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.259/2019

 
ANUNȚ IMPORTANT
 
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OMEC 4549/2020 PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ SE SUSPENDĂ ÎNSCRIERILE ȘI ORGANIZAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE
 
 
 
Având în vedere punctul 34 din OMEC nr. 4302/2020:
34. La articolul 65, după alineatul (16) se introduc două alineate noi, alineatele (17) și (18), cu următorul cuprins:
„(17) Candidații care depun cereri de înscriere, conform alin. (1), însoțite de fișe de înscriere și cărora li se înregistrează datele de înscriere, conform alin. (5), într-un județ sau în municipiul București, se prezintă la proba scrisă în județul în care li s-au înregistrat datele în sistemul informatic.
(18) Candidații care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate în alt județ sau în municipiul București, în care nu a susținut proba scrisă, depun cereri în acest sens, în perioada prevăzută în Calendar, la inspectoratul școlar din județul/municipiul București în care solicită repartizarea și informează, în scris, inspectoratul școlar din județul în care a susținut proba scrisă.” 
 
NU MAI ARE SENS INSCRIEREA CANDIDATILOR IN 2 SAU MAI MULTE JUDETE. ACOLO UNDE SE INSCRIE SUSTINE PROBA SCRISA. 
DUPA SUSTINEREA PROBEI SCRISE CANDIDATUL SE POATE ORIENTA IN CE JUDET DORESTE SA SE REPARTIZEZE .
 NU ARE SENS CA UN CANDIDAT SA DEPUNA 2 SAU MAI MULTE DOSARE IN JUDETE DIFERITE.
 

Inscriere 18-29 iunie 2020 INTRE ORELE 10.00-15.00  LA SEDIUL ISJ MEHEDINȚI

Proba scrisă 15 iulie 2020

Cadrele didactice care au participat la concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate în ultimii 3 ani vor transmite DOAR cererea de înscriere pentru sesiunea 2020 a concursului pe e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Cerere înscriere titularizare 2020

1. cerere tip

2. calendar pentru prelungirea CIM art. 61

3. calendar pentru prelungirea CIM art. 85

 

Obs. Cererile pentru ISJ MH se pot transmite si pe e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.