LEGISLAȚIE

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

 • Calendar concurs
 • Instrucțiuni înscriere
 • Calculul mediei de departajare
 • Validarea fișelor de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate sesiunea 2018 pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului 2018 se va face în perioada 7 – 8 mai 2018 la sediul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți, conform programării atașate. Atenționăm candidații că, în conformitate cu prevederile metodologiei, neprezentarea la validarea fișei atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
 • Candidații absolvenți 2018 validează fișa de înscriere în zilele de și 9 iulie 2018, conform programului atașat. La validare, candidații vor prezenta în original adeverința care atestă finalizarea studiilor (bacalaureat/ licență/ master) și a pregătirii psihopedagogice (nivel I/ II). Atenționăm candidații că, în conformitate cu prevederile metodologiei, neprezentarea la validarea fișei atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

DOCUMENTE CANDIDAȚI

 • Copertă dosar înscriere concurs
 • Cerere înscriere concurs
 • Adeverință concurs candidat titular
 • Adeverință concurs candidat netitular
 • Adeverință note inspecții definitivat
 • Aviz detașare

PROBA PRACTICĂ/ ORALĂ ŞI INSPECŢIA SPECIALĂ LA CLASĂ DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/ REZERVATE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019

 INSPECŢIA SPECIALĂ LA CLASĂ
 • Programare inspectii ARTE
 • Programare inspectii BIOLOGIE
 • Programare inspectii CHIMIE
 • Programare inspectii CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA
 • Programare inspectii DISCIPLINE TEHNICE
 • Programare inspectii ED FIZICA
 • Programare inspectii EDUCATOARE
 • Programare inspectii FIZICA
 • Programare inspectii GEOGRAFIE
 • Programare inspectii INVATATOARE
 • Programare inspectii ISTORIE
 • Programare inspectii LIMBA ENGLEZA
 • Programare inspectii LIMBA FRANCEZA
 • Programare inspectii LIMBA GERMANA
 • Programare inspectii LIMBA ROMANA
 • Programare inspectii MATEMATICA
 • Programare inspectii PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA
 • Programare inspectii RELIGIE
 • Programare inspectii ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
 PROBA PRACTICĂ/ ORALĂ
 • Programare proba practica ARTE
 • Programare proba practica DISCIPLINE TEHNICE
 • Programare proba practica ED FIZICA
 • Programare proba practica INFORMATICA
 • Programare proba orala LIMBA ENGLEZA

PROBA SCRISĂ CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/ REZERVATE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019

CENTRUL DE EXAMEN PROBA SCRISĂ

PROCEDURA PROBA SCRISĂ

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR PENTRU PROBA SCRISĂ

INSTRUCȚIUNI CANDIDAȚI PROBA SCRISĂ

DOCUMENTE COMISII

 • PROCEDURA PRIVIND PROBA PRACTICĂ/ ORALĂ ȘI INSPECȚIA SPECIALĂ LA CLASĂ DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/ REZERVATE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019
 • Proces verbal inspecție la clasă
 • Proces verbal proba practica
 • Anexa 4 Fișa de evaluare a lecției
 • Anexa 4 Fișa de evaluare a lecției centre și cabinete de asistență psihopedagogică
 • Anexa 5 Proba practică muzică, coregrafie, arta actorului
 • Anexa 6 Proba orală limba modernă/ maternă
 • Anexa 7 Proba practică informatică
 • Anexa 8 Proba practică palate și cluburi ale copiilor
 • Anexa 9 Proba practică maiștri instructori
 • Anexa 10 Proba practică CSS
 • Anexa 11 Proba practică arte plastice

LEGISLAȚIE

Cap. VIII Prelungirea contractului individual de munca min 7 si definitivat

DOCUMENTE CADRE DIDACTICE

 • Coperta dosar continuitate
 • Cerere continuitate suplinire min 7 și definitivat ISJ
 • Cerere continuitate suplinire min 7 și definitivat unitate

DOCUMENTE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 • Acord continuitate suplinire min 7 și definitivat cadru didactic
 • Acord de principiu continuitate suplinire min 7 și definitivat cadru didactic
 • Model recomandare
 • Posturi propuse pentru continuitate
 • Adeverinta continuitate

LEGISLAȚIE

CALENDAR

 • Calendar

DOCUMENTE CADRE DIDACTICE

DOCUMENTE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

DOCUMENTE COMISIA JUDEȚEANĂ

 • Lista posturilor vacante/ rezervate
 • Punctaje dosare pretransfer
 • Soluționare contestații CA
 • Punctaje finale dosare pretransfer
 • Titulari înscriși la pretransfer în alte județe
 • Program ședintă publică pretransfer consimțit

LEGISLATIE

Calendar etape mobilitate 2018/2019

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018-2019 (OMEN nr. 5485/13.11.2017)

OMEN nr. 3017/2018 Modificarea si completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018-2019 (OMEN nr. 5485/13.11.2017)

FISA DE EVALUARE 2018 a activitatii profesionale, didactice si stiintifice a candidatilor participanti la etapele de mobilitate a personalului didactic pentru anul scolar 2018-2019

I.COMPLETARE NORMA

SEDINTA DE REPARTIZARE-5 MARTIE 2018 -ORA 10.00 LA SEDIUL ISJ MEHEDINȚI , ET. AL-II-LEA

LEGISLAȚIE

Cap. II Constituirea posturilor, încadrarea titularilor și vacantarea posturilor

CALENDAR

Constituirea posturilor și încadrarea titularilor

DOCUMENTE CADRE DIDACTICE

Cerere de completare a normei didactice la nivelul unității școlare – perioadă determinată

Cerere de completare a normei didactice la nivelul unității școlare – perioadă nedeterminată

Cerere de continuitate pentru completarea normei didactice la nivelul unității școlare

Cerere de înscriere inspecție la clasă/ probă practică/orală

DOCUMENTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Acord de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice care au completat norma neîntrerupt în aceeași unitate în ultimii 3 ani școlari, în altă specialitate

 

II.TRANSFER PENTRU RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE 2018/2019

III. REPARTIZARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN BAZA ART. 253 DIN LEGEA NR. 1/ 2011 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

IV.PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

V.Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018 media minim 7.00 și definitivat

VI.Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018 media minim 5.0

VII. Detașare

VIII. ANGAJARE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN BAZA REZULTATELOR OBȚINUTE LA CONCURSURI NAȚIONALE ÎN PERIOADA 2011-2016

IX. PLATA CU ORA

X. Concurs/ testare la nivel județean