Lista cuprinzând punctajele acordate în urma depunerii contestatiilor, aprobată de către CA al ISJ Mehedinți în ședința din 04.07.2023

Lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, aprobată de către CA al ISJ Mehedinți în ședința din 16.06.2023

Obs. 1. Depunerea contestațiilor privind punctajul acordat se poate face în perioada 19-21.06.2023 la secretariatul ISJ MH în intervalul orar 8.30-14.30

         2. Motivele neevaluării dosarelor cadrelor didactice se regăsesc în procesele verbale de la consiliile consultative ale disciplinei la care cadrul didactic a candidat, în baza art. 9, alin (2,7) din OME 4112/28.04.2023

 

I.Metodologie pentru acordarea gradației de merit 

II.Calendar acordare gradație de merit 2023-2028

III. Cerere înscriere concurs pentru obținerea gradației de merit 2023-2028-prevăzută la art. 9, alin. (1), lit. b din OME 4112/2023

IV. Punctajul minim pentru obținerea gradației de merit sesiunea 2023- 75 puncte

V. Numărul de locuri repartizate pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare aprobat prin Hotărârea cu nr. 460/11.05.2023

VI.Fișe de evaluare:

1.educatori-puericultori/educatori/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar;

2.învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar;

3.profesori;

4.maiştri-instructori/profesori pentru instruire practică;

5. personal didactic de conducere, îndrumare şi control;

6.cadre didactice din învăţământul special;

7.cadre didactice din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;

8.cadre didactice din centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională;

9.cadre didactice din învăţământul vocaţional și din cluburile sportive şcolare;

10.personal didactic de conducere din învățământul vocaţional și din cluburile sportive şcolare;

11.personal didactic de conducere din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;