I.Metodologie pentru acordarea gradației de merit 

II.Calendar acordare gradație de merit 2023-2028

III. Cerere înscriere concurs pentru obținerea gradației de merit 2023-2028-prevăzută la art. 9, alin. (1), lit. b din OME 4112/2023

IV. Punctajul minim pentru obținerea gradației de merit sesiunea 2023- 75 puncte

V. Numărul de locuri repartizate pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare aprobat prin Hotărârea cu nr. 460/11.05.2023

VI.Fișe de evaluare:

1.educatori-puericultori/educatori/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar;

2.învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar;

3.profesori;

4.maiştri-instructori/profesori pentru instruire practică;

5. personal didactic de conducere, îndrumare şi control;

6.cadre didactice din învăţământul special;

7.cadre didactice din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;

8.cadre didactice din centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională;

9.cadre didactice din învăţământul vocaţional și din cluburile sportive şcolare;

10.personal didactic de conducere din învățământul vocaţional și din cluburile sportive şcolare;

11.personal didactic de conducere din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;