I.Metodologie pentru acordarea gradației de merit 

II.Calendar acordare gradație de merit 2023-2028

III. Cerere înscriere concurs pentru obținerea gradației de merit 2023-2028-prevăzută la art. 9, alin. (1), lit. b din OME 4112/2023

IV. Punctajul minim pentru obținerea gradației de merit sesiunea 2023- 75 puncte

V. Numărul de locuri repartizate pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare aprobat prin Hotărârea cu nr. 460/11.05.2023

VI.Fișe de evaluare:

1.educatori-puericultori/educatori/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar;

2.învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar;

3.profesori;

4.maiştri-instructori/profesori pentru instruire practică;

5. personal didactic de conducere, îndrumare şi control;

6.cadre didactice din învăţământul special;

7.cadre didactice din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;

8.cadre didactice din centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională;

9.cadre didactice din învăţământul vocaţional și din cluburile sportive şcolare;

10.personal didactic de conducere din învățământul vocaţional și din cluburile sportive şcolare;

11.personal didactic de conducere din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;

Metodologia-cadru reglementează condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar; organizarea şi desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.

  • NOU! Centrralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2023 (aprobat prin ordinul de ministru nr. 3.656/13.02.2023)

  • Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023 - 2024 (aprobată prin ordinul nr. 6.218/2022)

Graficul inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice pentru concursul național sesiunea 2023

NEPREZENTAREA LA VALIDARE A ABSOLVENŢILOR DIN PROMOŢIILE ANTERIOARE, ÎN PERIOADA  10-19.05.2023 ATRAGE DUPĂ SINE ANULAREA ÎNSCRIERII LA CONCURS (ART. 67, ALIN 5 DIN Metodologie)

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

      ANUNȚ PRIVIND VALIDAREA FIȘELOR DE ÎNSCRIERE

1. Cerere tip concurs 2023

2. Fișa tip concurs 2023

3. CALENDAR  concurs național 2023

4. Extras metodologie concurs național 2023

5. Pregătire psihopedagogică pentru concursul național 2023

6. Calcul medie departajare

7. a) Extras Legea nr.1/2011 privind incompatibilitatile      b) Model declaratie privind incompatibilitatile

8. Discipline concurs 2023

9.Lista probelor practice asociate disciplinelor postului 2023

10. Model Adeverinta inscriere la concurs angajati pe viabilitate postului(pentru candidatii care doresc să solicite repartizare pe postul didactic pe care sunt angajați)

11. Cerere recunoaștere notă inspectie definitivat sesiunea 2023

12. Model adeverinta privind media inspectii la clasa - DEF 2023

13. Anunt certificat medical depus la dosar

14. Anunt validare fise de inscriere

15. Declaratie privind depunerea dosarului la concursul national de titularizare, sesiunile 2022, 2021, 2020

1. Cerere tip (obligatorie acest tip de cerere)

2. Calendar plata cu ora

3. Legislație plata cu ora

1. Cerere detașare la cerere 2023-2024

2. Calendar detașare la cerere 2023-2024

3. Legislație detașare la cerere 2023-2024

4. Anexele 4-12 din Metodologia privind desfasurarea probelor practice sau orale în profilul postului

Lista cadrelor didactice cu dosare depuse la detașare la cerere

Punctajele nu au fost modificate de către comisia jduețeană în raport cu autoevaluarea candidaților.