Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi a fost înfiinţat în baza Legii 2/16.02.1968 privind organizarea administrativă a teritoriului şi funcţionează în baza Legii 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale ca serviciu public deconcentrat al Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice care acţionează pentru realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ, prevăzute de lege în domeniul învăţământului preuniversitar. Inspectoratul şcolar îşi desfăşoară întreaga activitate pe baza prevederilor Legii nr. 1/2011 şi a actelor administrative cu caracter normativ ce decurg din executarea prevederilor legii sus-menţionate, a ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice. Inspectoratul şcolar controlează, monitorizează şi evaluează implementarea curriculumului naţional, în fiecare unitate de învăţământ, aplică politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice la nivel judeţean, având următoarele atribuţii: controlează aplicarea legislaţiei şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare şi respectarea standardelor naţionale/indicatorilor de performanţă, prin inspecţia şcolară, controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor şi instituţiilor de învăţământ, asigură, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, şcolarizarea elevilor şi monitorizează participarea la cursuri a acestora pe durata învăţământului obligatoriu, coordonează examenele şcolare, monitorizează implementarea programelor naţionale iniţiate de Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice pe aria judeţului Mehedinţi, precum şi a proiectelor derulate de unităţile şcolare şi cele conexe în cadrul programelor Uniunii Europene în domeniul educaţiei şi tineretului, mediază conflicte, coordonează şi controlează activităţile unităţilor conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice din aria judeţului Mehedinţi, aprobă înfiinţarea unităţilor pentru educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, aplică politicile educaţionale naţionale la nivel judeţean, acordă consiliere şi asistenţă unităţilor şi instituţiilor de învăţământ în gestionarea resurselor umane şi a posturilor didactice monitorizează activităţile de ocupare a posturilor didactice gestionează întreaga bază de date a educaţiei, înaintează spre avizare Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice reţeaua şcolară după consultarea unităţilor de învăţământ, a operatorilor economici şi a partenerilor sociali interesaţi, realizează auditarea periodică a resursei umane din învăţământul preuniversitar şi asigură colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia.

            În  anul școlar 2015-2016 rețeaua școlară a județului Mehedinți cuprinde 113 unități de învățământ preuniversitar  cu personalitate juridică din care 103 unități de învățământ de masă, 2 unități de învățământ special, 4 unități de învățământ particular și 4 unități conexe.

          Elevii care studiază în unitățile de învățământ mehedințene sunt în număr de 39429, desfășurându-și activitatea sub îndrumarea unui număr de 2753 cadre didactice.

         Evoluția efectivelor de copii din sistemul de învăţământ, la nivel de judet, în perioada 2009 – 2016 a fost una variabilă. Pe de-o parte, numărul copiilor din grădințe a scazut constant, pentru întreaga perioadă numărul acestora micsorandu-se  cu aproximativ 27,4%, în timp ce numărul elevilor din învățământul primar și gimnazial a scăzut in perioada 2009-2012 cu 7%, in anul 2012-2013 s-a inregistrat o usoara crestere cu 2,2%, urmata de o scadere in perioada 2012-2016  cu 7,4%. Se prognozeaza ca in anul scolar 2016-2017, invatamantul primar/gimnazial sa inregistreze o crestere cu 4,7%.

Cea mai amplă creștere a fost la nivelul școlilor postliceale, de 351%, in timp numarul elevilor inscrisi in scolile de maiștri  a ramas aproximativ constant.