SEDINTELE DE REPARTIZARE PE POSTURI/CATEDRE DIDACTICE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018/2019

SEDIUL ISJ MEHEDINTI-SALA DE SEDINTE ET. AL-II-LEA, STR. DECEBAL, NR. 23, DR.TR.SEVERIN

25 IULIE 2018-ORA 10.00 :

-repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 53 alin. (8) din
Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
 
26 IULIE 2018-ORA 10.00 :
 
-repartizarea candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anteriorînscrierii la concurs, care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 53 alin. (8) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular;
 
27 IULIE 2018-ORA 10.00 :
 
-soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, inclusiv prin schimb de posturi
 
27 IULIE 2018-ORA 12.30 :
 
-prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2018— 2019, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilorart. 81 din Metodologie
 
 

Programarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice concurs naționale de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate 2018

Comisii pentru inspecții speciale/probe practice/orale

Prima zi: 10.05.2018

OBS. Media obținută la inspecțiile speciale la clasa pentru examenul de definitivare 2018 se poate echivala printr-o cerere adresată ISJ MH, însoțită de adeverința eliberată de unitatea școlară angajatoare cu cele 2 note obținute la inspecțiile speciale la clasă sau copii conforme după procesele verbale.

LEGISLAȚIE

Capitolul X Detașare

Detașare la cerere-PERIOADA DEPUNERE DOSARE-20.04.2018-03.05.2018-FISA INSCRIERE

Detașare în interesul învățământului-DOSARELE DE DEPUN LA ISJ MH PĂNĂ LA 01.08.2018

  • Procedura privind detașarea în interesul învățământului în anul școlar 2017-2018
  • Copertă dosar detașare
  • Acord detașare interesul învățământului unitate
  • Acord detașare interesul învățământului ISJ MH

Lista punctajelor pentru cadrele didactice ce au solicitat pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant incepând cu anul școlar 2018/2019

obs. Eventualele contestații se vor depune la secretariatul ISJ MH in perioada 16-17.04.2018, interval oraI 8.00-16.30

Centrul de concurs -COLEGIUL NAȚIONAL TRAIAN-DR.TR.SEVERIN-BD. CAROL I, NR. 6

INFORMAȚII CANDIDAȚI-ÎNSCRIERE CONCURS

 

FISA INSCRIERE TITULARIZARE 2018

 

Informare unitati de invățământ particular:

 Lista finală a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru concurs, inclusiv pentru unităţile de învăţământ particular, se publică la data de 19 aprilie 2018 pe pagina de web a MEN, secțiunea titularizare 2018, pe pagina web a inspectoratelor şcolare şi la avizierele inspectoratelor şcolare.
La publicarea posturilor didactice/catedrelor vacante pe perioadă nedeterminată se va ţine seama de prevederile art. 4 (6), 8 (12), 16 (3), 24 (7), 30 (2), 33 (12) şi 41 din Metodologie.
Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publică în concordanţă cu prevederile Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2018, aprobat prin OMEN nr. 3108/2018, denumit în continuare Centralizator, cu respectarea prevederilor Metodologiei.