Descarca / Vizualizeaza

 

1. 27 iulie 2023 ora 9.30- ONLINE GOOGLE MEET

Repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;

Lista posturilor pentru ședința din 27.08.2023.

2.  28 iulie 2023 ora 10.00 - ONLINE GOOGLE MEET

Repartizarea

 • cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) din Metodologie;
 • cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie;
 • cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie;
 • cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;
 • repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2023, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;

3. 17 august 2023 ora 9.00  - ONLINE GOOGLE MEET

Soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:

 • cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie;
 • cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
 • cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei şi a cadrelor didactice prevăzute la art. 53 alin. (5) din Metodologie;
 • cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie;

Depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere 24-25 AUGUST 2023 LA ISJ MEHEDINȚI

 

1. Cerere tip concurs 2023

2. Calendar concurs județean

Metodologia-cadru reglementează condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar; organizarea şi desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.

 • NOU! Centrralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2023 (aprobat prin ordinul de ministru nr. 3.656/13.02.2023)

 • Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023 - 2024 (aprobată prin ordinul nr. 6.218/2022)

Lista cuprinzând punctajele acordate în urma depunerii contestatiilor, aprobată de către CA al ISJ Mehedinți în ședința din 04.07.2023

Lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, aprobată de către CA al ISJ Mehedinți în ședința din 16.06.2023

Obs. 1. Depunerea contestațiilor privind punctajul acordat se poate face în perioada 19-21.06.2023 la secretariatul ISJ MH în intervalul orar 8.30-14.30

         2. Motivele neevaluării dosarelor cadrelor didactice se regăsesc în procesele verbale de la consiliile consultative ale disciplinei la care cadrul didactic a candidat, în baza art. 9, alin (2,7) din OME 4112/28.04.2023

 

I.Metodologie pentru acordarea gradației de merit 

II.Calendar acordare gradație de merit 2023-2028

III. Cerere înscriere concurs pentru obținerea gradației de merit 2023-2028-prevăzută la art. 9, alin. (1), lit. b din OME 4112/2023

IV. Punctajul minim pentru obținerea gradației de merit sesiunea 2023- 75 puncte

V. Numărul de locuri repartizate pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare aprobat prin Hotărârea cu nr. 460/11.05.2023

VI.Fișe de evaluare:

1.educatori-puericultori/educatori/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar;

2.învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar;

3.profesori;

4.maiştri-instructori/profesori pentru instruire practică;

5. personal didactic de conducere, îndrumare şi control;

6.cadre didactice din învăţământul special;

7.cadre didactice din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;

8.cadre didactice din centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională;

9.cadre didactice din învăţământul vocaţional și din cluburile sportive şcolare;

10.personal didactic de conducere din învățământul vocaţional și din cluburile sportive şcolare;

11.personal didactic de conducere din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;

Rezultate concurs înainte de contestații

Contestațiile (MODEL AICI) se depun la ISJ Mehedinți

18.07.2023 până la ora 23.00

19.07.2023 până la ora 12.00

sau electronic pe e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (obligatoriu contestațiua va fi însoțită de o xeropie după CI)

Accesul candidaților în centrele de concurs este permis până la ora 8.00.

CONFORM OUG 56/2023 Art. 3. — Prin derogare de la prevederile art. 89 alin. (1) și  art. 254 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și  completările ulterioare, concursul pentru angajarea personalului didactic de predare cu contract individual de muncă în sesiunea  2023 constă într-o probă scrisă pe baza programelor specifice  aprobate de Ministerul Educației

Graficul inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice pentru concursul național sesiunea 2023

NEPREZENTAREA LA VALIDARE A ABSOLVENŢILOR DIN PROMOŢIILE ANTERIOARE, ÎN PERIOADA  10-19.05.2023 ATRAGE DUPĂ SINE ANULAREA ÎNSCRIERII LA CONCURS (ART. 67, ALIN 5 DIN Metodologie)

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

      ANUNȚ PRIVIND VALIDAREA FIȘELOR DE ÎNSCRIERE

1. Cerere tip concurs 2023

2. Fișa tip concurs 2023

3. CALENDAR  concurs național 2023

4. Extras metodologie concurs național 2023

5. Pregătire psihopedagogică pentru concursul național 2023

6. Calcul medie departajare

7. a) Extras Legea nr.1/2011 privind incompatibilitatile      b) Model declaratie privind incompatibilitatile

8. Discipline concurs 2023

9.Lista probelor practice asociate disciplinelor postului 2023

10. Model Adeverinta inscriere la concurs angajati pe viabilitate postului(pentru candidatii care doresc să solicite repartizare pe postul didactic pe care sunt angajați)

11. Cerere recunoaștere notă inspectie definitivat sesiunea 2023

12. Model adeverinta privind media inspectii la clasa - DEF 2023

13. Anunt certificat medical depus la dosar

14. Anunt validare fise de inscriere

15. Declaratie privind depunerea dosarului la concursul national de titularizare, sesiunile 2022, 2021, 2020