Centrul de Concurs-Colegiul Național Traian, Dr. Tr. Severin

Accesul in sali intre 8.00-9.00-11.07.2018

Repartizare pe săli

NR. GRADAȚIILOR DE MERIT APROBAT ÎN ȘEDINȚA CA A ISJ MH DIN 14.05.2018 în baza hotărârii cu nr. 5 din 14.05.2018 a comisiei paritare a ISJ MH-sindicate reprezentative la nivel ramură învățământ MH:

 

OBS. La nivelul județului Mehedinți există 291,75 norme personal didactic auxiliar, din pocentul de 16% rezultând 46 gradații de merit aflate deja în plată, acestea  fiind distribuite în anii anteriori 2015 -19, 2016-10, 2017-17.

Nr. de locuri repartizate pe categorii de personal  (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare și control/ didactic auxiliar) și discipline domenii se află în Hotărârea cu nr. 170/14.05.2018 a CA al ISJ MH, punctajul minim fiind stabilit la 65 puncte.

Lista cuprinzand punctajele acordate în urma evaluarii

Eventualele contestații se depun în perioada 19-23 iulie 2018 la secretariatul ISJ Mehedinți în programul de lucru 8-16.30 (L-J), 8-14.00 (V)

Hotărârea comisiei paritare privind redistribuirea gradațiilor de merit 2018-23.07.2018:

educatoare: 15, invatatori: 17, matematica:7, LLR:5, fizica 1, chimie 4, limba engleza 4, limba franceza 2, istorie 3,religiei ortodoxa 2, special 3, geografie 1,

biologie 1, educatie fizica si sport 7,educatie tehnologica 1, tehnic 9,palatul copiilor 2,educatie muzicala 1, informatica 3,conducere indrumare si control 14

Punctaje acordate în urma contestațiilor-afișat 26.07.2018

Lista finală cu rezultatele candidaților participanți la concursul de acordare gradații de merit 2018/2023-afișat 27.07.2018

GRILE  DE EVALUARE SPECIFICE:

 

1.educatori/institutori/profesori pentru invatamantul prescolar;

2.invatatori/institutori/profesori pentru invatamantul primar;

3.profesori;

4.maistri-instructori/profesori pentru instruire practica;

5.cadre didactice din invatamantul vocational;

6.cadre didactice din cluburile sportive scolare;

7.cadre didactice din palatele si cluburile copiilor si elevilor;-modificare MEN -21.05.2018

8. cadre didactice din invatamantul special;

9. personal de conducere, indrumare si control;

10.personal didactic auxiliar;

OBS. s-a elaborat grila de evaluare cu criterii și subcriterii comune pentru fiecare functie didactica auxiliara prevazuta in Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

11.personal de conducere din cluburile sportive scolare;-modificare MEN -21.05.2018

12.personal de conducere din palatele si cluburile copiilor si elevilor.

 

CERERE DE INSCRIERE GRADATIE DE MERIT 2018

Programarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice concurs naționale de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate 2018

Comisii pentru inspecții speciale/probe practice/orale

Prima zi: 10.05.2018

OBS. Media obținută la inspecțiile speciale la clasa pentru examenul de definitivare 2018 se poate echivala printr-o cerere adresată ISJ MH, însoțită de adeverința eliberată de unitatea școlară angajatoare cu cele 2 note obținute la inspecțiile speciale la clasă sau copii conforme după procesele verbale.

SEDINTELE DE REPARTIZARE PE POSTURI/CATEDRE DIDACTICE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018/2019

SEDIUL ISJ MEHEDINTI-SALA DE SEDINTE ET. AL-II-LEA, STR. DECEBAL, NR. 23, DR.TR.SEVERIN

25 IULIE 2018-ORA 10.00 :

-repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 53 alin. (8) din
Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
 
26 IULIE 2018-ORA 10.00 :
 
-repartizarea candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anteriorînscrierii la concurs, care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 53 alin. (8) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular;
 
27 IULIE 2018-ORA 10.00 :
 
-soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, inclusiv prin schimb de posturi
 
27 IULIE 2018-ORA 12.30 :
 
-prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2018— 2019, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilorart. 81 din Metodologie
 
 

LEGISLAȚIE

Capitolul X Detașare

Detașare la cerere-PERIOADA DEPUNERE DOSARE-20.04.2018-03.05.2018-FISA INSCRIERE

Detașare în interesul învățământului-DOSARELE DE DEPUN LA ISJ MH PĂNĂ LA 01.08.2018

  • Procedura privind detașarea în interesul învățământului în anul școlar 2017-2018
  • Copertă dosar detașare
  • Acord detașare interesul învățământului unitate
  • Acord detașare interesul învățământului ISJ MH