LEGISLAȚIE

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

 • Calendar concurs
 • Instrucțiuni înscriere
 • Calculul mediei de departajare
 • Validarea fișelor de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate sesiunea 2018 pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului 2018 se va face în perioada 7 – 8 mai 2018 la sediul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți, conform programării atașate. Atenționăm candidații că, în conformitate cu prevederile metodologiei, neprezentarea la validarea fișei atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
 • Candidații absolvenți 2018 validează fișa de înscriere în zilele de și 9 iulie 2018, conform programului atașat. La validare, candidații vor prezenta în original adeverința care atestă finalizarea studiilor (bacalaureat/ licență/ master) și a pregătirii psihopedagogice (nivel I/ II). Atenționăm candidații că, în conformitate cu prevederile metodologiei, neprezentarea la validarea fișei atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

DOCUMENTE CANDIDAȚI

                                           2.CERERE TIP pentru candidatii titulari care solicita detasare la cerere prin concurs specific (punctaj) - sesiunea 2018

                                           3.CERERE TIP pentru candidatii care solicita participarea la concurs si prelungirea contractului individual de munca in 2018-2019

                                           4.CERERE TIP pentru candidatii care solicita repartizare pe baza notelor obtinute la concursurile nationale din 2017 sau 2016

                                           5.CERERE TIP pentru candidatii care solicita repartizare pe baza notelor obtinute la concursurile nationale din 2015

                                           6.CERERE TIP pentru candidatii care solicita repartizare pe baza notelor obtinute la concursurile nationale din 2014, 2013, 2012

 • Adeverință concurs candidat titular
 • Adeverință concurs candidat netitular
 • Adeverință note inspecții definitivat
 • Aviz detașare

PROBA PRACTICĂ/ ORALĂ ŞI INSPECŢIA SPECIALĂ LA CLASĂ DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/ REZERVATE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019

PROGRAMARE INSPECŢIA SPECIALĂ LA CLASĂ PROBA PRACTICĂ/ ORALĂ
 

PROBA SCRISĂ CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/ REZERVATE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019

CENTRUL DE EXAMEN PROBA SCRISĂ

PROCEDURA PROBA SCRISĂ

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR PENTRU PROBA SCRISĂ

INSTRUCȚIUNI CANDIDAȚI PROBA SCRISĂ

DOCUMENTE COMISII

 • PROCEDURA PRIVIND PROBA PRACTICĂ/ ORALĂ ȘI INSPECȚIA SPECIALĂ LA CLASĂ DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/ REZERVATE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019
 • Proces verbal inspecție la clasă
 • Proces verbal proba practica
 • Anexa 4 Fișa de evaluare a lecției
 • Anexa 4 Fișa de evaluare a lecției centre și cabinete de asistență psihopedagogică
 • Anexa 5 Proba practică muzică, coregrafie, arta actorului
 • Anexa 6 Proba orală limba modernă/ maternă
 • Anexa 7 Proba practică informatică
 • Anexa 8 Proba practică palate și cluburi ale copiilor
 • Anexa 9 Proba practică maiștri instructori
 • Anexa 10 Proba practică CSS
 • Anexa 11 Proba practică arte plastice

LEGISLAȚIE

CALENDAR

 • Calendar

DOCUMENTE CADRE DIDACTICE

DOCUMENTE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

DOCUMENTE COMISIA JUDEȚEANĂ

 • Lista posturilor vacante/ rezervate
 • Punctaje dosare pretransfer
 • Soluționare contestații CA
 • Punctaje finale dosare pretransfer
 • Titulari înscriși la pretransfer în alte județe
 • Program ședintă publică pretransfer consimțit

LEGISLATIE

Calendar etape mobilitate 2018/2019

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018-2019 (OMEN nr. 5485/13.11.2017)

OMEN nr. 3017/2018 Modificarea si completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018-2019 (OMEN nr. 5485/13.11.2017)

FISA DE EVALUARE 2018 a activitatii profesionale, didactice si stiintifice a candidatilor participanti la etapele de mobilitate a personalului didactic pentru anul scolar 2018-2019

I.COMPLETARE NORMA

SEDINTA DE REPARTIZARE-5 MARTIE 2018 -ORA 10.00 LA SEDIUL ISJ MEHEDINȚI , ET. AL-II-LEA

LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE

LEGISLAȚIE

Cap. II Constituirea posturilor, încadrarea titularilor și vacantarea posturilor

CALENDAR

Constituirea posturilor și încadrarea titularilor

DOCUMENTE CADRE DIDACTICE

Cerere de completare a normei didactice la nivelul unității școlare – perioadă determinată

Cerere de completare a normei didactice la nivelul unității școlare – perioadă nedeterminată

Cerere de continuitate pentru completarea normei didactice la nivelul unității școlare

Cerere de înscriere inspecție la clasă/ probă practică/orală

DOCUMENTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Acord de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice care au completat norma neîntrerupt în aceeași unitate în ultimii 3 ani școlari, în altă specialitate

 

II.TRANSFER PENTRU RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE 2018/2019

III. REPARTIZARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN BAZA ART. 253 DIN LEGEA NR. 1/ 2011 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

IV.PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

V.Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018 media minim 7.00 și definitivat

VI.Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018 media minim 5.0

VII. Detașare

VIII. ANGAJARE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN BAZA REZULTATELOR OBȚINUTE LA CONCURSURI NAȚIONALE ÎN PERIOADA 2012-2017

IX. PLATA CU ORA

X. Concurs/ testare la nivel județean