În săptămâna 15-19 februarie 2021 activitățile de mobilitate a personalului didactic prevăzute în metodologia aprobată prin OMEC 5991/11.11.2020, cu completările și modificările ulterioare sunt:

1.Analiza, corectarea și avizarea proiectului de încadrare și a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de către inspectoratul școlar:

  • analiza, corectarea şi avizarea Proiectului de încadrare 2021-2022;
  • analiza, corectarea şi avizarea ofertei de Posturi didactice vacante şi rezervate 2021-2022;
  • analiza soluţionării Completărilor de normă 2021-2021;
  • analiza situaţiilor de Restrângere de activitate 2021;
  • analiza soluţionării cererilor de Întregire a normei didactice 2021;
  • analiza situaţiei Pensionărilor / Menţinerilor în activitate ca titulari 2021-2021;

2.Emiterea și comunicarea deciziilor de transfer/întregire de normă.

3.Întocmirea, la nivelul ISJ, a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile art. 29 alin. (4) şi (5) și au solicitat menținerea în activitate ca titular în 2021-2022; prezentarea acestora spre validare consiliului de administraţie al ISJ, conform hotărârii comisiei paritare şi afişarea listelor finale.

4.Înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar privind menţinerea în activitate ca titular în 2021-2022.

5.Înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul școlar.

TERMENE FINALE

15.02.2021 

1.Întocmirea, la nivelul ISJ, a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile art. 29 alin. (4) şi (5) și au solicitat menținerea în activitate ca titular în 2021-2022; prezentarea acestora spre validare consiliului de administraţie al ISJ, conform hotărârii comisiei paritare şi afişarea listelor finale.

2.Emiterea deciziilor de repartizare pentru 2021-2022, CPN--CPD pentru cei care nu au dobândit definitivarea - 7 ani

 16.02.2021

1.Înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar privind menţinerea în activitate ca titular în 2021-2022.

17.02.2021

1.Analiza, corectarea și avizarea proiectului de încadrare și a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de către inspectoratul școlar.

2.Soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al ISJ privind menţinerea în activitate ca titular în 2021-2022.

18.02.2021

1.Emiterea și comunicarea deciziilor de transfer/întregire de normă.

2.Afișarea, la inspectoratele școlare, a listei tuturor catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete;

 

În săptămâna 08-12 februarie 2021 activitățile de mobilitate a personalului didactic prevăzute în metodologia aprobată prin OMEC 5991/11.11.2020, cu completările și modificările ulterioare sunt:

1.Analizarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (2) din Metodologie în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi comunicarea, la ISJ, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice titulare pentru transfer.

2.Constituirea normei, întregirea normei pentru cadrele angajate pe durata de viabilitate a postului în două sau mai multe unităţi ori pe două sau mai multe specializări și comunicarea, la ISJ, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei  pentru întregirea normei didactice, urmată de completarea normei pe perioadă determinată, la nivelul unităţilor de învăţământ în care sunt angajate, pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului, cărora li se poate constitui cel puţin 1/2 normă didactică în baza documentelor de repartizare pe post/catedră.

3.Analiza, corectarea și avizarea proiectului de încadrare și a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de către inspectoratul școlar.

4.Depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare referitor la întregirea normei / completarea normei didactice pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei  pentru întregirea normei didactice, urmată de completarea normei pe perioadă determinată, la nivelul unităţilor de învăţământ în care sunt angajate, pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului, cărora li se poate constitui cel puţin 1/2 normă didactică în baza documentelor de repartizare pe post/catedră.

 5.Înregistrarea la ISJ MH a contestaţiilor referitoare la emiterea acordului/refuzului de transfer conform prevederilor art. 27 alin. (3)

6.Aprobarea la nivelul unităţii de învăţământ a cererilor privind menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (4) şi (5) din Metodologie şi solicită menținerea în activitate ca titular în funcţia didactică, în anul şcolar 2021-2022.

7.Întocmirea, la nivelul ISJ, a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile art. 29 alin. (4) şi (5) și au solicitat menținerea în activitate ca titular în 2021-2022; prezentarea acestora spre validare consiliului de administraţie al ISJ, conform hotărârii comisiei paritare şi afişarea listelor finale.

TERMENE FINALE

08.02.2021 

1.Analizarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (2) din Metodologie în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi comunicarea, la ISJ, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice titulare pentru transfer.

10.02.2021

1.Constituirea normei, întregirea normei pentru cadrele angajate pe durata de viabilitate a postului în două sau mai multe unităţi ori pe două sau mai multe specializări și comunicarea, la ISJ, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei  pentru întregirea normei didactice, urmată de completarea normei pe perioadă determinată, la nivelul unităţilor de învăţământ în care sunt angajate, pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului, cărora li se poate constitui cel puţin 1/2 normă didactică în baza documentelor de repartizare pe post/catedră.

11.02.2021

1.Înregistrarea la ISJ MH a contestaţiilor referitoare la emiterea acordului/refuzului de transfer conform prevederilor art. 27 alin. (3)

12.02.2021

1.Analizarea contestaţiilor şi stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listei finale a cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 27 alin.(2-3) din Metodologie pentru care se acordă transferul.

2.Analizarea contestaţiilor şi stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listei finale a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru care se acordă întregirea/completarea normei didactice de predare.

3.Aprobarea la nivelul unităţii de învăţământ a cererilor privind menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (4) şi (5) din Metodologie şi solicită menținerea în activitate ca titular în funcţia didactică, în anul şcolar 2021-2022.

În săptămâna 18-22 ianuarie 2021 activitățile de mobilitate a personalului didactic prevăzute în metodologia aprobată prin OMEC 5991/11.11.2020 sunt:

1.Constituirea tuturor posturilor didactice la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor școlare, ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ, a aprobării proiectelor planurilor de şcolarizare și a ofertei educaționale.

2.Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post catedră a personalului didactic titular, conform prevederilor art.19,alin. (3) şi (4) din Metodologie

3.Elaborarea ofertei școlii şi stabilirea disciplinelor opționale pentru anul școlar următor

4.Depunerea cererilor de către cadrele didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) şi (2) din Metodologie și a cererilor de întregire/completare a normei didactice  la secretariatele unităților de învățământ.

5.Înființarea consorțiilor școlare (art. 1, alin (4) din Metodologie)

6.Emiterea de noi decizii pentru titularii CJRAE ca urmare a reorganizării reţelei de cabinete şcolare/interşcolare de asistenţă psihopedagogică/logopedică.(art. 8, alin (5) din Metodologie)

7.Depunerea cererilor de reducere a normei didactice la secretariatul unităţii: vechime 25 ani şi gradul I precum şi pentru activitate de mentorat pentru asigurarea formării iniţiale şi a inserţiei profesionale.(art. 8, alin (12) din Metodologie)

ATENȚIE

I. 20.01.2021-TERMEN FINAL Înființarea consorțiilor școlare

II.22.01.2021 -TERMEN FINAL:

                    A. Constituirea tuturor posturilor didactice la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor școlare, ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ, a aprobării proiectelor planurilor de şcolarizare și a ofertei educaționale.

                    B.Elaborarea ofertei școlii şi stabilirea disciplinelor opționale pentru anul școlar următor

                    C.Depunerea cererilor de către cadrele didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) şi (2) din Metodologie și a cererilor de întregire/completare a normei didactice  la secretariatele unităților de învățământ.

                    D.Emiterea de noi decizii pentru titularii CJRAE ca urmare a reorganizării reţelei de cabinete şcolare/interşcolare de asistenţă psihopedagogică/logopedică.

                    E.Depunerea cererilor de reducere a normei didactice la secretariatul unităţii: vechime 25 ani şi gradul I precum şi pentru activitate de mentorat pentru asigurarea formării iniţiale şi a inserţiei profesionale.

OBS. 1.Nerespectarea termenelor  prevăzute în metodologia de mobilitate are ca rezultat pierderea drepturilor solicitate pentru cadrele didactice participante la etapa de mobilitate. 

          2. Conducerile unitățile de învățământ vor comunica compartimentului resurse umane din cadrul ISJ MH pe adresa de e-mail dedicată etapelor de mobilitate pentru anul școlar 2021/2022: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

          3. Hotărârile consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, stabilite în baza Metodologiei de mobilitate, se adoptă cu respectarea prevederilor art. 93 și art. 96 alin. (8) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ((art. 1, alin (6) din Metodologie)).

          

În săptămâna 25-29 ianuarie 2021 activitățile de mobilitate a personalului didactic prevăzute în metodologia aprobată prin OMEC 5991/11.11.2020 sunt:

1.Întregirea normei didactice pentru personalul titular în două sau mai multe unităţi ori pe două sau mai multe specializări şi comunicarea, la ISJ, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice titulare pentru întregirea normei didactice.

2..Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post catedră a personalului didactic titular, conform prevederilor art.19,alin. (3) şi (4) din Metodologie.

3.Întocmirea listelor cuprinzând cadrele didactice titulare, femei, care optează pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, în baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 387/2018.

4.Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare la 1 septembrie 2021 și comunicarea acestora la inspectoratul școlar.

5.Cadrele didactice titulare, femei, depun cerere de menţinere în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani,cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării. Cererile se adresează consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. Art. 29(3)

6.Depunerea și înregistrarea la secretariatele unităților de învățământ a cererilor personalului didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (4) şi (5) din Metodologie şi solicită menținerea în activitate ca titular în funcţia didactică, în anul şcolar 2021-2022.

7.Completarea normei pe perioadă determinată pentru cadrele debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), la nivelul unităţii/unităţilor/consorţiului şcolar sau în unităţi din aceeaşi localitate, cărora li se poate constitui cel puţin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră.

8.Depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare referitoare la întregirea normei didactice pentru personalul titular în două sau mai multe unităţi ori pe două sau mai multe specializări.

TERMENE FINALE

26.01.2021 

1.Întregirea normei didactice pentru personalul titular în două sau mai multe unităţi ori pe două sau mai multe specializări şi comunicarea, la ISJ, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice titulare pentru întregirea normei didactice.

27.01.2021

1.Depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare referitoare la întregirea normei didactice pentru personalul titular în două sau mai multe unităţi ori pe două sau mai multe specializări.

29.01.2021

1.Completarea normei pe perioadă determinată pentru cadrele debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), la nivelul unităţii/unităţilor/consorţiului şcolar sau în unităţi din aceeaşi localitate, cărora li se poate constitui cel puţin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră.

2.Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post catedră a personalului didactic titular, conform prevederilor art.19,alin. (3) şi (4) din Metodologie

3.Întocmirea listelor cuprinzând cadrele didactice titulare, femei, care optează pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, în baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 387/2018.

4.Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare la 1 septembrie 2021 și comunicarea acestora la inspectoratul școlar.

5.Cadrele didactice titulare, femei, depun cerere de menţinere în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani,cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării. Cererile se adresează consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.(Art. 29, alin 3)

6.Analiza contestaţiilor şi stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listei finale a cadrelor didactice titulare pentru care se acordă întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare.

7.Depunerea și înregistrarea cererilor la secretariatele unităților de învățământ ale personalului didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (4) şi (5) din Metodologie şi solicită menținerea în activitate ca titular în funcţia didactică, în anul şcolar 2021-2022.