Dezbatere publică proiectele planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional, care vor intra în vigoare gradual, începând cu clasa a IX-a a anului școlar 2021-2022

Ministerul Educației, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, lansează în dezbatere publică proiectele planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional, care vor intra în vigoare gradual, începând cu clasa a IX-a a anului școlar 2021-2022.

Acestea au fost elaborate în cadrul grupurilor de lucru constituite prin OMEC 3261/14.02.2020, cu modificările și completările ulterioare. Din aceste grupuri de lucru au făcut parte specialiști din cadrul ministerului și din cadrul Centrului Național de Evaluare și Examinare, cercetători ai Institutului de Științe ale Educației și cadre didactice de prestigiu din învățământul preuniversitar.

În cazul proiectelor planurilor-cadru pentru filiera tehnologică și învățământ profesional au fost cooptați specialiști din Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Autoritatea Națională pentru Calificări, dar și ai unor entități reprezentative pentru mediul privat și asociativ.

Comisia de validare a proiectelor planurilor-cadru a avut în componență reprezentanți ai tuturor partenerilor sociali: federațiile sindicale, federațiile/asociațiile de părinți, mediul universitar, Academia Română, Consiliul Național al Elevilor, ARACIP, organizații nonguvernamentale și alți parteneri cu experiență în domeniu (ex: Banca Mondială, UNICEF).

Desfășurarea anului școlar 2020-2021 în condiții de pandemie a îngreunat procesul de pregătire a lansării în dezbatere publică a planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional, din cauza provocărilor și restricțiilor specifice acestei perioade. Se impune însă urgentarea lansării în consultare publică pentru a nu creste încă și mai mult riscul inexistenței manualelor de clasa a IX-a la începutul anului școlar 2021/2022.

Fiind conștienți de importanța acestui demers, așteptăm propuneri de îmbunătățire din partea tuturor factorilor interesați, la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până la data 31.01.2021.

Descarca propuneri PLANURI-CADRU PROFESIONAL-SI-TEHNIC 

#Descarca propuneri PLANURI-CADRU TEORETIC 

#Descarca propuneri PLANURI-CADRU VOCATIONAL.zip

OMEC 5991/11.11.2020

Art. 29 (1) Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi cadrele didactice pentru care nu s-a aprobat menţinerea în funcţie ca titular, peste vârsta de pensionare, se pensionează la data încheierii anului şcolar. Personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ, precum şi personalul didactic de conducere şi personalul de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare şi care nu solicită pensionarea pe parcursul anului şcolar, poate rămâne în funcţie până la data încheierii anului şcolar, cu acordul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, respectiv al inspectoratului şcolar. Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control se poate face şi în timpul anului şcolar, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.

(2) Condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2021, sunt:

 1. a) pentru femei, vârsta la ieșirea la pensie, 61 de ani şi 8 luni, 31 de ani şi 8 luni stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare;
 2. b) pentru bărbați, vârsta la ieșirea la pensie, 65 de ani, 35 de ani stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare.

(3) Cadrele didactice titulare, femei, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), precum şi cadrele didactice, femei, care au avut calitatea de personal didactic de predare titular, reîncadrate în funcţia de personal didactic de predare, în anul şcolar 2020-2021, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, care nu împlinesc 65 de ani până la data de 1 septembrie 2021, pot opta, în scris, fie pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, conform prevederilor art. 284 alin. (11) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, fie pentru pensionarea începând cu data de 1 septembrie 2021. Opţiunea se adresează, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ până la data de 29 ianuarie 2021. Cadrele didactice titulare, femei, care optează pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, beneficiază de toate drepturile personalului didactic titular.

(4) Personalul didactic de predare titular din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care până la data de 1 septembrie 2021 împlineşte vârsta de 65 de ani, efectuează stagiul minim de cotizare şi dovedeşte competenţă profesională deosebită, a obţinut calificativul „Foarte Bine” şi nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, poate fi menţinut în activitate ca titular, în funcţia didactică până la 3 (trei) ani peste vârsta de 65 de ani, la cerere, conform prezentei Metodologii.

(5) La etapa de menținere în activitate ca titular, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare, participă şi personalul didactic de predare, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular, reîncadrat în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2020-2021, care se încadrează în prevederile alin. (4).

(6) Personalul didactic de predare care se încadrează în prevederile alin. (4) şi (5) se adresează, în scris, consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, până la data prevăzută în Calendar. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică şi profesorii logopezi din cabinetele interşcolare se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Cererile, însoţite de documentele justificative privind activitatea didactică şi ştiinţifică, se analizează şi se aprobă în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în perioada prevăzută de Calendar, în funcţie de evoluţia demografică la nivel local, de planurile de şcolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal şi de evoluţia planurilor-cadru de învăţământ.

(7) La nivelul unităţilor de învăţământ pot fi aprobate numai cererile cadrelor didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • se încadrează în prevederile alin. (4) şi (5);
  1. posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, sunt complete şi viabile în anul şcolar 2021-2022, luând în considerare şi prevederile art. 262 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
  2. la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ, în care urmează să fie menținute în activitate ca titulare în funcţia didactică, nu există reducere de activitate la catedrele pe care cadrele didactice respective sunt titulare şi nu este necesară completarea/întregirea normei didactice de predare a altor cadre didactice, conform prezentei Metodologii, din unităţile de învăţământ respective cu ore din catedra pe care sunt titulare cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (4) şi (5) şi urmează să fie menținute în activitate, ca titular, în funcţia didactică.
 • (8) Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ comunică, la termenul prevăzut în Calendar, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice acordul/refuzul motivat privind menţinerea în activitate, ca titular, în funcţia didactică, a personalului didactic de predare care se încadrează în prevederile alin. (4) şi (5), în anul şcolar 2021-2022. Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate verifică situaţiile transmise de unităţile de învăţământ, întocmeşte listele finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (7) şi solicită menţinerea în activitate, ca titular, în funcţia didactică, în anul şcolar 2021-2022 şi le supune spre analiză comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, însoţite de lista cadrelor didactice titulare detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate. Comisia paritară constituită la nivelul inspectoratului şcolar trebuie să ţină seama dacă, după menţinerea în activitate, ca titular, în funcţia didactică a cadrelor didactice care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (7), la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, se asigură numărul necesar de posturi didactice/catedre vacante în vederea soluţionării restrângerilor de activitate cadrelor didactice titulare detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate.

  (9) Listele finale, validate de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, se afişează la inspectoratul şcolar la termenul prevăzut în Calendar. La inspectoratul şcolar se afişează şi listele care cuprind cadrele didactice ale căror cereri de menţinere în activitate ca titular, în funcţia didactică, în anul şcolar 2021-2022, au fost respinse la nivelul unităţilor de învăţământ sau la nivelul inspectoratului şcolar cu precizarea motivului pentru care au fost respinse.

  (10) Contestaţiile se depun, în scris, la inspectoratul şcolar, în perioada prevăzută în Calendar. Contestaţia se soluţionează conform prevederilor art. 4 alin. (20).

  (11) După soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia privind menţinerea în activitate ca titular a personalului didactic de predare, care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (7), în funcţia didactică, în anul şcolar 2021-2022. În baza deciziei semnate de inspectorul şcolar general, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ încheie actul adițional la contractul individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată al cadrului didactic care a fost menţinut ca titular în funcţia didactică, în anul şcolar 2021-2022.

  (12) În condițiile în care, până la data de 1 septembrie 2021, se constată că, din cauza reducerii numărului de ore la o anumită disciplină, nu mai este îndeplinită condiția de la alin. (7) lit. b) sau lit. c), inspectorul şcolar general revocă decizia emisă conform alin. (11).

  (13) În situaţia reorganizării unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, prin divizare sau fuziune, cererile cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (4) şi (5) şi solicită menținerea în activitate ca titular în funcţia didactică în anul şcolar 2021-2022 se analizează de comisia numită prin decizia inspectorului şcolar general conform art. 19 alin. (1), după aplicarea procedurilor prevăzute la art. 19 alin. (2).

Calendarul activităților

 

Stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (4) şi (5) din Metodologie şi se menține în activitate ca titular în funcţia didactică, la cerere, în anul şcolar 2021-2022:

  1. depunerea și înregistrarea cererilor la secretariatele unităților de învățământ;

  Până la 29 ianuarie 2021

  1. aprobarea cererilor privind menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare la nivelul unităţilor de învăţământ;

  Până la 5 februarie 2021

  1. întocmirea, la nivelul inspectoratelor şcolare, a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (4) şi (5) din Metodologie și au solicitat menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2021-2022, prezentarea acestora spre validare consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, conform hotărârii comisiei paritare şi afişarea listelor finale la inspectoratele şcolare;

  Perioada: 8-10 februarie 2021

  1. înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare;

   Perioada: 11-12 februarie 2021

  1. soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

  Termen: 15 februarie 2021

Accesând site-ul de mai jos, veți găsi modele de subiecte pt fiecare disciplină la Concursul de Titularizare 2021.
De asemenea, sunt atașate și bareme de notare și evaluare pentru aceste modele!

http://subiecte.edu.ro/2021/titularizare/modeledesubiecte/?fbclid=IwAR1UGrNzlc29vuOLdN8RcFQWcSGrZmshCcRkaghuzdjmn4Vx2pjZKN0Nbpk