1. reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 30 martie 2021

b. depunerea, înregistrarea cererilor însoțite de documentele justificative la secretariatele unităților de învățământ, analizarea cererilor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și comunicarea acordului/refuzului motivat privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului;

Perioada: 30 martie-2 aprilie 2021

c. transmiterea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei la inspectoratele școlare;

Termen: 6 aprilie 2021

 d. verificarea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe  durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate şi înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele școlare şi remedierea eventualelor abateri constatate de inspectoratul şcolar;

Perioada: 6-7 aprilie 2021

e. soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar şi validarea listelor finale cuprinzând cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei;

Termen: 8 aprilie 2021

f. emiterea și comunicarea deciziilor privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cu respectarea prevederilor art. 5 alin (5) din Metodologie.

Perioada: 9-16 aprilie 2021

CERERE TIP

MODEL ACORD DIRECTOR

1. CALENDAR

 1. reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete şi afișarea acesteia la inspectoratele școlare;

Termen: 4 martie 2021

b.afișarea, la inspectoratele școlare, a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2021;

Termen: 4 martie 2021

c.afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare;

Termen: 4 martie 2021

d.înregistrarea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate, la inspectoratele şcolare; verificarea și avizarea dosarelor depuse de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate;

Perioada: 5-11 martie 2021

e.afișarea la inspectoratul școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate;

Termen: 15 martie 2021

f.înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate;

Perioada: 15-16 martie 2021

g.soluționarea contestațiilor la punctajele acordate, în consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea punctajelor finale la inspectoratul școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;

Termen: 17 martie 2021

h.soluționarea cererilor de restrângere de activitate în ședință de repartizare;

Termen: 25 martie 2021 -sala de ședințe , etajul al II-lea, sediul ISJ MH, Str. Decebal, nr. 23, între orele 9.00-10.00

i.înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a restrângerilor;

Perioada: 25-26 martie 2021

j.soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar;

Termen: 29 martie 2021

2. LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE

3.CERERE TIP PENTRU SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE ÎNCEPÂND CU 01.09.2021

3.LISTA CADRELOR DIDACTICE AFLATE ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE ÎNCEPÂND CU 01.09.2021-in curs de actualizare-punctaje acordate-eventuale contestatii se depun in perioada 15-16.03.2021 la ISJ MH

Ședința de repartizare pentru completarea normei didactice pe durată determinată/nedeterminată începând cu 01.09.2021 se va organiza în data de 02.03.2021 între orele 9.00-10.00 la sediul ISJ Mehedinți, str. Decebal, Nr. 23, etajul al II-lea, sala de ședințe.

Ordin nr. 3.229/2.02.2021 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2021

 • Anexe 1 - 5: Cultură generală1 - 2 - 3 - 4 - 5  (pag. 1 - 661)
 • Anexă 6Învățământ special (pag. 662 - 684)
 • Anexe 7 - 8Discipline tehnologice + pregătire și instruire practică: 7 + 8 (pag. 685 - 1.046)
 • Anexe 9 - 10Activități extracurriculare din palate și cluburi ale copiilor9 - 10 (pag. 1.047 - 1.347)

În săptămâna 15-19 februarie 2021 activitățile de mobilitate a personalului didactic prevăzute în metodologia aprobată prin OMEC 5991/11.11.2020, cu completările și modificările ulterioare sunt:

1.Analiza, corectarea și avizarea proiectului de încadrare și a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de către inspectoratul școlar:

 • analiza, corectarea şi avizarea Proiectului de încadrare 2021-2022;
 • analiza, corectarea şi avizarea ofertei de Posturi didactice vacante şi rezervate 2021-2022;
 • analiza soluţionării Completărilor de normă 2021-2021;
 • analiza situaţiilor de Restrângere de activitate 2021;
 • analiza soluţionării cererilor de Întregire a normei didactice 2021;
 • analiza situaţiei Pensionărilor / Menţinerilor în activitate ca titulari 2021-2021;

2.Emiterea și comunicarea deciziilor de transfer/întregire de normă.

3.Întocmirea, la nivelul ISJ, a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile art. 29 alin. (4) şi (5) și au solicitat menținerea în activitate ca titular în 2021-2022; prezentarea acestora spre validare consiliului de administraţie al ISJ, conform hotărârii comisiei paritare şi afişarea listelor finale.

4.Înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar privind menţinerea în activitate ca titular în 2021-2022.

5.Înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul școlar.

TERMENE FINALE

15.02.2021 

1.Întocmirea, la nivelul ISJ, a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile art. 29 alin. (4) şi (5) și au solicitat menținerea în activitate ca titular în 2021-2022; prezentarea acestora spre validare consiliului de administraţie al ISJ, conform hotărârii comisiei paritare şi afişarea listelor finale.

2.Emiterea deciziilor de repartizare pentru 2021-2022, CPN--CPD pentru cei care nu au dobândit definitivarea - 7 ani

 16.02.2021

1.Înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar privind menţinerea în activitate ca titular în 2021-2022.

17.02.2021

1.Analiza, corectarea și avizarea proiectului de încadrare și a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de către inspectoratul școlar.

2.Soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al ISJ privind menţinerea în activitate ca titular în 2021-2022.

18.02.2021

1.Emiterea și comunicarea deciziilor de transfer/întregire de normă.

2.Afișarea, la inspectoratele școlare, a listei tuturor catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete;