Mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2022/2023 se va desfășura în conformitate cu prevederile OME 5578/10.11.2021, apărut în MO cu nr. 1086/12.11.2021

ȘEDINȚE DE REPARTIZARE iulie-august 2022

Calendarul etapelor de mobilitate pentru anul școlar 2022/2023

Ordinea etapelor de mobilitate pentru anul școlar 2022/2023

Programarea unităților de învățământ cu proiectul de încadrare pentru anul școlar 2022/2023 la ISJ Mehedinți

Fișe de evaluare a activității profesionale, didactice și științifice- etape mobilitate anul școlar 2022/2023

1. Întregire normă didactică începând cu 01.09.2022

2. Menținere în activitate ca și personal didactic titular în anul școlar  2022/2023

3. Constituirea  normei didactice de predare în anul școlar 2022/2023

4. Restrângere de activitate începând cu 01.09.2022 (completare de normă și transfer pentru restrângere de activitate)

5. Modificare contract individual de muncă de 1 an pe viabilitatea postului/catedrei (art. 93^1 din LEN)

6. Pretransfer cadre didactice începând cu 01.09.2022

7. Prelungirea duratei  contractelor individuale de muncă în anul școlar 2022/2023

8. Detașare la cerere începând cu 01.09.2022

9. Detașare în interesul învățământului începând cu 01.09.2022

10. Concurs național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice

11. Concurs județean de ocupare a posturilor/catedrelor didactice

12. Plata cu ora începând cu 01.09.2022

Vizualizează

ședință de repartizare ocupare posturi vacante învățământ special -terapii specifice școlarizare la domiciliu-plata cu ora anul școlar 2021/2022

21.09.2021, ora 12.00 la sediul ISJ Mehedinți, etajul al II-lea

-kinetoterapie 4 *16 ore

-logoped 4*16 ore

-consilier 4*16 ore

-psihopedagog 4 *16 ore 

Art. 104 din Metodologie:

Posturile didactice/catedrele care se vacantează după începerea anului şcolar 2021-2022 se atribuie de inspectoratele şcolare, în ordine, după cum urmează:

a) pentru completarea catedrelor cadrelor didactice titulare, precum şi cadrelor didactice titulare a căror restrângere de activitate a fost soluţionată prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzătoare;
b) pentru completarea catedrelor cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată repartizate pe catedre incomplete, cu respectarea prezentei Metodologii;
c) prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere cadrelor didactice titulare rămase nesoluționate după derularea etapelor mobilităţii personalului didactic de predare, potrivit Calendarului şi candidaţilor calificaţi prevăzuţi în anexa nr. 18, rămaşi nerepartizaţi după derularea etapelor mobilităţii personalului didactic de predare, potrivit Calendarului, care îndeplinesc condiţiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, cu respectarea prezentei Metodologii;
d) prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere personalului didactic de predare titular care solicită detaşare în afara Calendarului, cu respectarea prezentei Metodologii;
e) candidaţilor angajați cu contract individual pe perioadă determinată cu norma didactică de predare incompletă, în vederea completării normei cu ore din învăţământul gimnazial conform prevederilor art. 8 alin. (4);
f) în regim de plata cu ora personalului didactic de predare calificat, în condiţiile prezentei Metodologii;
g) candidaţilor cu studii corespunzătoare postului, rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, în condiţiile prezentei Metodologii.
h) pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, în regim de plata cu ora, în ordine, personalului didactic de predare cuprins în programe recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, respectiv personalului didactic de predare calificat;
i) candidaţilor fără studii corespunzătoare postului, rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, în condiţiile prezentei Metodologii.
(4) În situaţia în care posturile didactice/catedrele eliberate în timpul anului şcolar 2021-2022 nu pot fi ocupate la nivelul inspectoratului şcolar, conform prevederilor alin. (3), consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ sunt abilitate să organizeze şi să desfășoare individual, în consorţii şcolare sau în asocieri temporare la nivel local, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic de predare calificat. În mod excepţional, în lipsa personalului didactic de predare calificat, consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ pot organiza testări prin interviu şi lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar a personalului fără studii corespunzătoare postului, respectiv până la revenirea titularului pe post/catedră în situaţia posturilor didactice/catedrelor rezervate sau până la solicitarea postului/catedrei de un cadru didactic calificat.

Anunțuri comunicate de către unitățile de învățământ

 

Organizarea la nivelul judetului MEHEDINȚI  a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitatile de invatamant preuniversitar:

a)depunerea si inregistrarea dosarelor si revizuirea fiselor de inscriere; Perioada: 1-2 septembrie 2021

b)organizarea si desfasurarea la nivelul inspectoratului scolar a probelor orale/intensiv/bilingv si comunicarea rezultatelor;  3 septembrie 2021

c)desfasurarea probei scrise si comunicarea rezultatelor; 

COLEGIUL NAȚIONAL TRAIAN -6 septembrie 2021-ÎNCEPÂND CU ORA 9.00 (INTRAREA ÎN SĂLI 7.45-8.30)

AFIȘARE REZULTATE 06.09.2021

d)inregistrarea contestatiilor, analizarea, rezolvarea acestora si comunicarea rezultatelor finale: 6 septembrie 2021

ACTE NECESARE

CERERE TIP

 

Rezultate contestatii

1.Bobia Magdalena Maria-turism si servicii-5,1

2.Bodea Stefania Eugenia-educator-puericultor 3,5

3.Peter Cosmin-educație fizică și sport 7,2