1. Extras din metodologie-legislație

2. CALENDAR

3. CERERE TIP

Lista cadrelor didactice care și-au depus dosare de detașare în perioada 11-17 mai 2021

punctaje 02.09.2021

1. DESPAU DELIA 40 P

2.CIUCIU MIOARA IONELA 40 P

3. LAZAR ALINA CRISTINA  35 P

4. ARMULESCU LAVINIA 37 P

5. POPESCU MIHAELA PETRUTA 41 P

Eventuale contestatii se depun in perioada 2-3.09.2021

 

1.Extras din metodologie-legislație

2. CALENDAR 

3 Acord detașare în interesul învățământului

4. Cerere tip

 

Precizare: Conform prevederilor art. 84 alin. (2) din Metodologie: Personalul didactic de predare titular în învăţământul preuniversitar solicitat pentru detaşare depune un acord la inspectoratul şcolar şi la unitatea de învăţământ primitoare, însoţit de actele certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii de învăţământ în care cadrul didactic solicitat pentru detaşare şi-a desfăşurat activitatea, însoțit de o copie a documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră şi de avizul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular.Va atenționam asupra prevederilor art. 84 alin. (2) din Metodologie: Personalul didactic de predare titular în învăţământul preuniversitar solicitat pentru detaşare depune un acord la inspectoratul şcolar şi la unitatea de învăţământ primitoare, însoţit de actele certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii de învăţământ în care cadrul didactic solicitat pentru detaşare şi-a desfăşurat activitatea, însoțit de o copie a documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră şi de avizul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular.

Prin urmare se vor primi dosare pentru detasare in interesul invatamantului si la ISJ în perioada 11-17 mai 2021.

Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2021-2022, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sau care promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ sesiunea 2021, care au obţinut nota sau media de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2020, 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 şi/sau 2017 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar

Art. 63 (1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după derularea etapelor de mobilitate anterioare se ocupă cu prioritate de cadrele didactice care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2021-2022, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile naţionale, sesiunile 2020, 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 şi/sau 2017 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, iar ulterior nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), care respectă cumulativ şi celelalte condiţii prevăzute la art. 4 alin. (15) şi (18), respectiv la art. 4 alin. (16) şi (18) pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar, cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE, după caz.

(2) În această etapă consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE emit şi acorduri de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2021-2022, pentru posturile didactice/catedrele care se pot vacanta ulterior, respectiv pentru cadrele didactice înscrise la examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2021, care respectă cumulativ celelalte condiţii prevăzute la alin. (1). Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/CMBRAE/CJRAE, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învăţământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare și se soluționează de către consiliul de administrație al unității de învăţământ, în termen de 48 de ore de la înregistrare. Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/CMBRAE/CJRAE privind contestația este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ. Persoana nemulțumită de răspunsul primit la contestație are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente.

(3) Dacă în această etapă un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice se aplică criteriile de departajare prevăzute la art. 4 alin. (17).

CALENDAR

 1. depunerea și înregistrarea la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2021-2022, conform prevederilor art. 63 din Metodologie;Perioada: 14-20 aprilie 2021
 2. discutarea și analizarea de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a cererilor depuse, comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2021-2022, conform prevederilor art. 63 din Metodologie Până la 21 aprilie 2021
 3. reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2021-2022, conform prevederilor art. 63 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate;Perioada: 22-28 aprilie 2021
 4. verificarea și avizarea dosarelor cadrelor didactice de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate; Perioada: 23 aprilie-6 mai 2021emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.
 5. emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare,  Perioada: 7-14 mai 2021

 6. CERERE MODEL

1. reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete; 8 aprilie 2021

2. depunerea, la inspectoratele şcolare, a cererilor, însoțite de documentele menţionate în acestea, de către:

 • cadrele didactice care solicită pretransfer, respectiv pretransfer prin schimb de posturi/catedre în baza consimţământului scris;
 • cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră şi solicită modificarea repartizării;
 • verificarea dosarelor depuse și avizarea acestora de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate;

Perioada: 9-14 aprilie 2021

3.   afișarea, la avizierul şi pe pagina web a inspectoratului şcolar, a:

 • listei cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu precizarea localităţii de domiciliu şi a unităţilor de învăţământ la care sunt titulare cadrele didactice care au depus cereri;
 • listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat modificarea repartizării, cu precizarea următoarelor informaţii: studiile, postul/didactic/catedra pe care sunt angajate, localitatea de domiciliul, rezultatele obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la care a participat, gradul didactic, nota/media obţinută la gradul didactic, media de departajare calculată conform anexei nr. 15, media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice, avizele şi atestatele dobândite, calificativele obţinute în ultimii 2 ani școlari încheiați și calificativul parțial în anul școlar în curs şi sancţiunile disciplinare în ultimii 2 ani școlari încheiați sau pe parcursul anului școlar în curs.

Termen: 15 aprilie 2021

4.  înregistrarea contestațiilor cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ la punctajele acordate;

Perioada: 15-16 aprilie 2021

5.  soluționarea contestațiilor la punctajele acordate în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, afișarea punctajelor finale la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;

Termen: 19 aprilie 2021

6. soluționarea în ședință de repartizare, în ordine, a:

 • cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie, rămase cu norma didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;
 • cererilor cadrelor didactice rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată, prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;
 • cererilor de pretransfer şi prin schimb de posturi;
 • cererilor privind modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei şi prin schimb de posturi;

Termen: 26 aprilie 2021

7.  emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare, cu respectarea prevederilor art. 5 alin (5) din Metodologie.

Perioada: 6-14 mai 2021

08.04.2021-Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate

Lista cadrelor didactice înscrise pentru etapa de pretransfer/modificare repartizare cu punctajele acordate

Eventualele contestatii se depun in perioada 15-16.04.2021 la secretariatul ISJ MH.

 1. reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 30 martie 2021

b. depunerea, înregistrarea cererilor însoțite de documentele justificative la secretariatele unităților de învățământ, analizarea cererilor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și comunicarea acordului/refuzului motivat privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului;

Perioada: 30 martie-2 aprilie 2021

c. transmiterea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei la inspectoratele școlare;

Termen: 6 aprilie 2021

 d. verificarea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe  durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate şi înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele școlare şi remedierea eventualelor abateri constatate de inspectoratul şcolar;

Perioada: 6-7 aprilie 2021

e. soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar şi validarea listelor finale cuprinzând cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei;

Termen: 8 aprilie 2021

f. emiterea și comunicarea deciziilor privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cu respectarea prevederilor art. 5 alin (5) din Metodologie.

Perioada: 9-16 aprilie 2021

CERERE TIP

MODEL ACORD DIRECTOR